Footer 1

  • Rust en natuur in de direct omgeving van deSkuul

    Een grote mate van zelfsturing en (weer) nemen van verantwoordelijkheid

Kwaliteit

De Skuul maakt werk van kwaliteit. In ons kwaliteitsstatuut kunt u lezen hoe we de kwaliteit van de behandeling bewaken. De Skuul heeft een NEN-certificaat voor de norm 15224. Jaarlijks toetst Tüv Nederland of de Skuul nog aan de eisen voldoet.

Zie ook: NEN

 

Klachten

Als u niet tevreden bent over ons kunt een klacht indienen. In het klachtenreglement leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Wij proberen klachten in goede harmonie op te lossen, maar als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt de geschillencommissie inschakelen. Dit is een onafhankelijke commissie die zonder last of ruggespraak tot een oordeel komt, voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Geschillencommissie Zorg.

 

Professioneel statuut

Hoe de samenwerking tussen onze professionals en hun verantwoordelijkheid geregeld zijn leest u in ons Professioneel Statuut.

Algemene leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden van Stichting De Skuul.

Cliëntenraad

De cliëntenraad van De Skuul adviseert de organisatie gevraagd en ongevraagd. Ze zorgt er zo voor dat het cliëntperspectief voldoende wordt meegenomen in de besluitvorming. In het reglement cliëntenraad lees je over welke onderwerpen de raad in ieder geval om advies gevraagd wordt.

Lees meer over de rol van de cliëntenraad

Kwaliteitsstatuut

De Skuul beschikt over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Daarin staat beschreven hoe de Skuul de behandeling vormt geeft en de kwaliteit daarvan bewaakt.

Klik hier voor de downloadversie van het Kwaliteitsstatuut

Gedragscode

In de Gedragscode vind je de normen en waarden van De Skuul. De gedragscode is een leidraad voor integer en zorgvuldig handelen. Een pleidooi voor zelfreflectie en dialoog.