OVER DE SKUUL

Stichting de Skuul is een zelfstandig GGZ instelling, gespecialiseerd in herstelondersteunende verslavingszorg. De Skuul biedt al meer dan 40 jaar op een effectieve en succesvolle wijze een unieke behandeling aan mensen met een verslavingsprobleem.

De Skuul biedt voornamelijk behandeling in het kader van de Zorgverzekeringswet. Daarnaast begeleiden we op bescheiden schaal (ca 5% van de omzet) cliënten vanuit de WMO

De belangrijkste kenmerken van de aanpak van de Skuul zijn:

 • een unieke wijze van behandeling van zowel het verslavings- als het leefprobleem gebaseerd op de in de praktijk gegroeide kennis en ervaring omtrent de herstel aanpak in een woonwerk gemeenschap
 • een grote mate van zelfsturing en (weer) nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leven, gebaseerd op de toepassing van zelfmanagement en empowerment en het gebruik maken van de veerkracht en weerbaarheid van mensen
 • een grote nadruk op het creëren van hoop en perspectief door het vergroten van het responsief vermogen en het ontwikkelen of herwinnen van een positieve identiteit
 • het opnieuw bouwen van sociale netwerken, waarin weer volwaardige zingevende rollen worden vervuld
 • zorg dragen voor het ontwikkelen van individuele herstelpaden waarin wonen, werk en zingeving als uitkomstmaat worden gehanteerd
 • het framen van de verslaving door het een betekenisvolle plaats te geven in de eigen biografie van de verslaving
 • nauwe samenwerking met zelfhulpgroepen
 • een zeer ervaren staf, een uitgelezen mix van ervaringsdeskundigen en professionals

De Skuul bewaakt de privacy van haar cliënten. Er wordt alleen informatie uitgewisseld met personen voor wie jij vooraf schriftelijk toestemming hebt gegeven. Zonder die toestemming geven we geen enkel informatie, ook niet of je bij ons in behandeling bent of niet.

De Skuul legt persoonsgegevens vast in het behandeldossier op basis van een wettelijke grondslag. Dit dossier is online opgeslagen in een EPD (elektronisch patiëntendossier) dat voldoet aan de privacy wetgeving, inclusief de AVG.  Uitgebreide informatie hierover vind je in onze Privacyverklaring.

De Skuul is een eigenwijze zorgaanbieder, maar wel een die graag samenwerkt.

Op Texel werken wij samen met andere zorgaanbieders in het Texelzorg overleg. In de praktijk werkt De Skuul veel samen met het Sociaal team (WMO) GGZ Noord Holland Noord, De Brijder (verslavingszorg), Omring, De Texelse huisartsen, Texels Welzijn, De Novalishoeve en Therapie Wolf.

Deze samenwerking is gericht op het verwezenlijken van een sluitend zorgaanbod voor de Texelaars door optimaal van elkaars sterke punten gebruik te maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat we als dat een meerwaarde heeft met een andere zorgaanbieders samen één behandeltraject aanbieden aan een cliënt, zodat we samen kunnen bieden wat iedere organisatie apart niet zou kunnen bieden.

Daarnaast zijn we aangesloten bij Vicino, een samenwerkingsverband tussen Huisartsen, Psychologenpraktijken en GGZ-instellingen.

Landelijk zijn we aangesloten bij de Herstelgroep Nederland. Een samenwerkingsverband van instellingen die Herstelondersteunende initiatieven bevorderen.

De Skuul maakt werk van kwaliteit. In ons kwaliteitsstatuut kunt u lezen hoe we de kwaliteit van de behandeling bewaken. De Skuul voldoet aan voor de norm ISO-9001- 2015. Jaarlijks toetst TÜV Nederland of De Skuul nog aan de eisen voldoet. Daarnaast voert De Skuul het keurmerk Basis-GGZ. Jaarlijks toetst de Stichting Kwaliteit in de Basis-GGZ of we aan de normen van het keurmerk voldoen.

De Skuul verbetert haar kwaliteit voortdurend. Dit doen wij onder andere door zorgstandaarden die van toepassing zijn te implementeren.

De volgende zorgstandaarden zijn door de Skuul geïmplementeerd:

 • Model voor een cliëntgericht zorgplan.
 • Generieke module Herstelondersteuning
 • Zorgstandaard problematisch alcoholgebruik

In 1978 stelde oud-burgemeester van Texel, dhr. W. H. Sprenger, zijn huis op Texel ter beschikking aan de Jellinek Kliniek te Amsterdam. Dit alles met de bedoeling om het huis gedurende twee jaar ter beschikking te stellen ten goede van mensen met een alcoholprobleem.

Aan dhr. D. Postma, gepensioneerd directeur van de Jellinek Kliniek, en ervaringsdeskundige, werd opdracht gegeven om een vorm van behandeling of nazorg te bedenken die geschikt zou zijn om in dit huis aan te bieden. Vervolgens werd er een team geformeerd samen met een huisarts, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een ervaringsdeskundige.

Zo ontstond een vernieuwend concept voor langdurig verslaafden die al veel therapie hadden gehad maar toch niet konden leven zonder gebruik. Het bij elkaar plaatsen van een groep mensen in een huis en ze een eigen huishouding te laten voeren, zonder gebruik van middelen, bleek een uitstekende manier om ‘de mens’ beter te laten functioneren en weer terug te laten keren in de maatschappij. In de afgelopen decennia is er een krachtige en robuuste werkwijze ontwikkeld voor de behandeling van ernstige afhankelijkheidsproblematiek.

In de behandeling spelen zelfhelp/zelfmanagement, samenwerking met zelfhulpgroepen en ervaringsgerichte psychotherapie een essentiële rol.

De Skuul behoorde in het verleden tot het Arkin concern. De Raad van Bestuur van Arkin heeft vanwege strategische overwegingen echter besloten om de, in zijn soort unieke, Texelse vestiging per 1 april 2012 te sluiten. Een aantal van de in de vestiging werkzame professionals is er in geslaagd om het beproefde concept én de vestiging voort te zetten. Sinds 1 oktober 2012 is De Skuul een volledig zelfstandig GGZ instelling.

De Skuul meet de waardering door cliënten via de CQ-index, een vragenlijst die elke cliënt na afloop van de behandeling krijgt voorgelegd. Over de afgelopen 12 maanden kreeg De Skuul van haar cliënten het rapportcijfer van 9,3 (over 2021 was dat 8,5).

De CQi levert ook deelscores op voor verschillende onderwerpen. Het maximum per onderwerp is 5 punten.(100%)

 • 95% voor Bejegening: , (97% in 2023)
 • 98% voor Uitvoering behandeling: (96% in 2023)
 • 87% Samen beslissen: , (89% in 2023)
 • 80% voor Informatie over de behandeling (76% in 2023)

De Skuul is zelf tevreden over de verbetering van de score voor informatie over de behandeling. De Skuul stimuleert cliënten om zelf na te denken over hoe ze de behandeling willen vormgeven. Dat zorgt voor een fase van onduidelijkheid die past bij de vragen ‘wat ga ik anders doen en hoe krijg ik dat voor elkaar?’

De uitdaging is om nog beter uit te leggen waarom die fase nodig is voor het herstel.

De Skuul doet mee met VIPP-GGZ.

Geïnspireerd door het VIPP-GGZ programma gaat De Skuul de gegevensuitwisseling met cliënten en andere zorgverleners verbeteren.

De ambitie is:

 • In 2020 maakt e-health deel uit van elk behandelplan.
 • Heeft de Skuul een EPD met een cliëntportaal waarin het basis-dossier toegankelijk is voor de cliënt.
 • Eind 2020 zijn de MEDMij standaarden geïmplementeerd in het EPD/cliëntportaal
 • Is gegevensuitwisseling tussen e-health modules en EPD gerealiseerd

Ons team