VERWIJZERS

Bent u een hulpverlener, huisarts of wellicht een partner van iemand met een verslavingsprobleem? Wilt u weten of De Skuul voor uw cliënt of uw partner een goede tijdelijke plek is om het leven weer in eigen handen te krijgen? Mail of bel ons dan gerust met behulp van het onderstaande contactformulier. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Samenwerking

Als behandeltrajecten in samenwerking met een andere zorgverlener worden vormgegeven werken we conform de Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling van de KNMG.

De Skuul spant zich in om start van de behandeling op De Skuul aan te laten sluiten op een voorafgaand behandeltraject. Dit is met name van belang bij een voorafgaande detox. Voor een opvolgende behandeling geldt indien het toestandsbeeld van de cliënt dit vereist, het zelfde.

De Skuul werkt regionaal samen met een groot aantal organisaties in de regio Noord Holland Noord, onder andere met Vicino. Daarnaast werken we samen in het Texelzorg overleg, onder andere in het kader van de WMO. De Skuul heeft een contract met de Gemeenten Texel, Den Helder en Schagen. De Skuul werkt samen met de huisartsen op Texel en heeft een intensieve samenwerking met huisartsenpraktijk De Kaap op Texel. Deze laatste praktijk verzorgt de huisartsgeneeskundige zorg voor bewoners van De Skuul.

Zorgtoewijzing via Zorgdomein

De verwijzer maakt de eerste keuze door specifiek naar de Skuul te verwijzen voor opname of een ambulant traject. Vaak is de huisarts de verwijzer, maar het kan ook een psychiater van een GGZ-instelling zijn. In alle gevallen wordt tijdens de intake de HoNos/zorgvraagzwaarte tool en de Mini gehanteerd en zo nodig een Mate afgenomen als onderlegger voor het bepalen van de ernst en duur van de verslaving, bijkomende problematiek, zorgvraag en zorgbehoefte. Als de problematiek 24 uurs bescherming vraagt wordt door of terugverwezen naar een instelling met klinisch aanbod. De Skuul levert geen klinische zorg. Zorgzwaarte 4 leidt tot langdurige ambulante zorg. Voor dat type zorg De Skuul geen zelfstandig aanbod en verwijst zij terug of door naar een zorgverlener in de regio van de cliënt met een Fact-team. Duale trajecten met een gezamenlijk behandelplan zijn wel mogelijk.

Voor meer informatie over zorgtoewijzing verwijzen we naar de MATE Handleiding en de zorgprogramma’s

Contra-indicaties

Cliënten met de volgende problematiek hebben geen baat bij behandeling op De Skuul en worden niet in zorg genomen.

 • Manifeste onhanteerbaar psychotische ontregeling

 • Primaire eetstoornissen

 • Manifest suïcidaal gedrag en/of automutilatie

 • Verplichte hulpverlening in een justitieel kade

Specifiek voor de ambulante behandeling met verblijf geldt dat we niet de mogelijkheid hebben cliënten op te nemen die volledig rolstoelafhankelijk zijn of veel somatische verzorging nodig hebben.

Als een cliënt niet intrinsiek de wil heeft te stoppen en bij de start van de behandeling niet abstinent is dan is ambulante behandeling met verblijf op De Skuul niet geïndiceerd. De Skuul behandelt geen primaire eetstoornissen. Daarnaast is het niet hebben van huisvesting een contra-indicatie.

Bij ambulante trajecten zonder verblijf is gebruik geen contra-indicatie.

Op de Skuul is niets in beton gegoten, als je twijfelt of een verwijzing zinvol is, neem dan contact op met ons, dan kunnen we in overleg besluiten wat er er mogelijk is.

Cliënten met zeer ernstige verslavingsproblematiek en een langdurige behandelgeschiedenis komen in aanmerking voor de intensieve ambulante behandeling met verblijf. De behandeling vindt plaats tijdens kantooruren en daarbuiten is er een telefonische achterwacht. Het verblijf is niet klinisch in de zin van de Zorgverzekeringswet. Cliënten (bewoners) betalen een kleine eigen bijdrage voor het logeren op De Skuul. In de periode dat cliënten verblijven op De Skuul wonen zij in een leefgemeenschap. Het samen leven en een huishouding voeren levert een oneindige hoeveelheid oefenmomenten op voor het aanleren van gezond gedrag.

 1. Persoonlijk contact is voor De Skuul belangrijk, daarom willen wij graag dat de cliënt zich telefonisch aanmeldt. Wij vragen dan waar de cliënt hulp voor zoekt en waarom de keuze op De Skuul is gevallen. We leggen kort uit hoe we werken en beantwoorden de vragen van de cliënt.

Daarnaast noteren we een aantal administratieve gegevens:

 • BSN
 • Gegevens van de huisarts
 • Zorgverzekering
 • Adresgegevens cliënt
 • Heeft de cliënt medicatie
 1. De cliënt wordt gevraagd een verwijzing te regelen, dit kan via Zorgdomein. Daarnaast vragen we eveneens om een episodeverslag van de eigen huisarts en een medicatielijst op te vragen bij de apotheek. Als deze documenten ontvangen zijn op De Skuul wordt de cliënt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Er wordt daarnaast gescreend op psychiatrische en somatische contra-indicaties.
 2. Er vindt een gezondheidscheck plaats. Aan de hand van de medicatielijst en een episode-verslag van de eigen huisarts.
 3. De Mate (triage instrument) wordt afgenomen en er vindt een kennismakingsgesprek plaats. Daarin vertelt de cliënt meer over zichzelf en zijn of haar hulpvraag en leggen wij uit wie wij zijn en hoe we werken. De cliënt krijgt ook een beeld van de plek waar hij of zij eventueel aan het herstel gaat werken.
 4. Dan volgt er telefonisch contact plaats met de cliënt over de vraag of de Skuul een passende plek is. Als ook de cliënt daarvan overtuigd is worden afspraken gemaakt over een eventuele detox en mogelijke opname datum. Tevens maken we afspraken met de cliënt over de ondersteuning die hij of zij nodig heeft in de periode tussen intake en komst naar De Skuul. Dat is een pakket op maat, samengesteld uit de ingrediënten (beeld)bellen en E-Health.
 5. De Skuul heeft zelf geen detox. Afhankelijk van de duur en ernst van de verslaving kan de cliënt ambulant detoxen, of is er een klinische detox nodig. De cliënt organiseert dat in principe zelf, maar de Skuul kan wel behulpzaam zijn bij het vinden van een plek in een klinische detox. Ons beleid is om de behandeling op De Skuul aan te laten sluiten op de detox. Ook als de cliënt vanuit een klinische behandelsetting naar De Skuul gaat bieden we in principe een aansluitend traject.

Op de Skuul verblijven bewoners (cliënten) met ernstige verslaving en problemen en kwetsbaarheden op verschillende levensgebieden. Zij ambiëren een nuchter leven. De Skuul-bewoner heeft de potentie de regie over het leven weer grotendeels terug te krijgen. Zij bepalen zelf wanneer ze met ontslag gaan. De meeste bewonder blijven tussen de 4 en 6 maanden.

Inclusie

Mensen met langdurige verslaving die:

 • Meerdere behandelingen (ambulant en/of klinisch) achter de rug hebben;
 • Een langere resocialisatie nodig hebben dan gebruikelijk is de GGZ wordt geboden;
 • Kunnen gedijen in een vrije setting met eigen verantwoordelijkheid;
 • De wens hebben hun leven weer op de rit te krijgen.

Exlusie

 • Eetstoornissen;
 • Acute psychiatrische beelden die 7×24 zorg behoeven.
 • Somatische problematiek die dagelijks medische verzorging vraagt.
 • Manifeste agressieproblematiek
 • Verplichte hulpverlening.
 • Dakloosheid.
 1. Voor GGZ hulpverlening loopt de verwijzing via de huisarts, middels Zorgdomein. De Skuul wil graag dat de cliënt zich zelf ook bij ons aanmeldt, telefonisch of face tot face, dat laatste op afspraak. Wij voeren dan een aanmeldgesprek, waarin onder andere de globale hulpvraag aan de orde komt. Daarnaast noteren we een aantal administratieve gegevens:
  • BSN
  • Gegevens van de huisarts
  • Zorgverzekering
  • Adresgegevens cliënt
  • Heeft de cliënt medicatie
 2. Cliënt wordt verwezen door de huisarts via Zorgdomein. Als de verwijzing is ontvangen is op De Skuul wordt de cliënt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek naar keuze op De Skuul, thuis of in een gespreksruimte op een neutrale locatie.
 3. De Mate (triage instrument, inclusief ROM) wordt afgenomen en er vindt een kennismakingsgesprek plaats. Daarin vertelt de cliënt meer over zichzelf en zijn of haar hulpvraag en leggen wij uit wie wij zijn en hoe we werken. Bij Basis-GGZ zal dit in één gesprek gebeuren, bij complexere problematiek in twee aparte gesprekken.
 4. Vervolgens volgt telefonisch contact met de cliënt over de vraag of De Skuul een behandeling kan bieden die recht doet aan de hulpvraag van de cliënt. Als die vraag ook door de cliënt bevestigend is beantwoord wordt een afspraak gemaakt voor de eerste behandelsessie. Als behandeling door de Skuul geen goede optie blijkt wordt in samenspraak met cliënt en verwijzer gekeken naar alternatieven.

Deze procedure kan op verschillende manieren gaan. De aanmelding kan via de cliënt, de huisarts, een andere zorginstelling, of het lokale sociaal team bij ons binnen komen. In alle gevallen vragen we de cliënt zelf contact op te nemen. De volgorde van stappen kan in de praktijk variëren.

1. Cliënt meldt zich telefonisch. We inventariseren de problematiek en plannen een afspraak.

2. In een gesprek stellen we via een korte vragenlijst vast of begeleiding vanuit de WMO voldoende is. Als dat het geval is bespreken we met de cliënt hoe de hulp er uit zou moeten zien wat betreft inhoud, frequentie en duur. Als de problematiek complexer blijkt dan vooraf ingeschat schalen we in overleg met de huisarts op naar zorg via de zorgverzekeringswet (ZVW). Bij voorkeur basis-GGZ en indien nodig gespecialiseerde GGZ.

3. Er wordt een aanvraag gedaan bij de gemeente voor een beschikking in het kader van de WMO.

4. Als er een beschikking is kan de begeleiding starten.

Contactformulier

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.