VERWIJZERS

Bent u een hulpverlener, huisarts of wellicht een partner van iemand met een verslavingsprobleem? Wilt u weten of De Skuul voor uw cliënt of uw partner een goede tijdelijke plek is om het leven weer in eigen handen te krijgen? Belt (0222-319413) of mailt u ons dan gerust met behulp van het onderstaande contactformulier. Wij beantwoorden graag al uw vragen.

Samenwerking

Als behandeltrajecten in samenwerking met een andere zorgverlener worden vormgegeven werken we conform de Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling van de KNMG.

De Skuul spant zich in om start van de behandeling op De Skuul aan te laten sluiten op een voorafgaand behandeltraject. Dit is met name van belang bij een voorafgaande detox. Voor een opvolgende behandeling geldt indien het toestandsbeeld van de cliënt dit vereist, het zelfde.

De Skuul werkt regionaal samen met een groot aantal organisaties in de regio Noord Holland Noord, onder andere met Vicino. Daarnaast werken we samen in het Texelzorg overleg, onder andere in het kader van de WMO. De Skuul heeft een contract met de Gemeenten Texel, Den Helder en Schagen. De Skuul werkt samen met de huisartsen op Texel en heeft een intensieve samenwerking met huisartsenpraktijk Dros en Hoekstra op Texel. Deze laatste praktijk verzorgt de huisartsgeneeskundige zorg voor bewoners van De Skuul.

Actuele Wachttijden

Zorgtoewijzing

De verwijzer maakt de eerste keuze door specifiek naar de Skuul te verwijzen  voor specialistische GGZ of Basis-GGZ. Vaak is de huisarts de verwijzer, maar het kan ook een psychiater van een GGZ-instelling zijn. In alle gevallen wordt tijdens de intake de Mate afgenomen om de ernst en duur van de verslaving, bijkomende problematiek, zorgvraag en zorgbehoefte goed in kaart te brengen en contra-indicaties uit te sluiten. De Mate omvat ook de eerste meting van de ROM. De uitkomst van de Mate trieert naar zorgzwaarte. Bij zorgzwaarte 1 is GB-GGZ geïndiceerd, zorgzwaarte 2 leidt tot ambulante S-GGZ en zorgzwaarte 3 resulteert in ambulante behandeling met verblijf op De Skuul. Als de problematiek 24 uurs bescherming vraagt wordt door of terugverwezen naar een instelling met klinisch aanbod. De Skuul levert geen klinische zorg. Zorgzwaarte 4 leidt tot langdurige ambulante zorg. Voor dat type zorg heeft De Skuul geen aanbod en verwijst zij terug of door naar een zorgverlener in de regio van de cliënt met een Fact-team.

Voor meer informatie over zorgtoewijzing via de Mate verwijzen we naar de Handleiding

Contra-indicaties

Cliënten met bloeiende psychiatrische beelden hebben geen baat bij behandeling op De Skuul en worden niet in zorg genomen.. Als een cliënt niet intrinsiek de wil heeft te stoppen en bij de start van de behandeling niet abstinent is dan is ambulante behandeling met verblijf op De Skuul niet geïndiceerd. Daarnaast is het niet hebben van huisvesting een contra-indicatie.

Bij ambulante trajecten zonder verblijf is gebruik geen contra-indicatie.

1. Persoonlijk contact is voor De Skuul belangrijk, daarom willen wij graag dat de cliënt zich telefonisch aanmeldt. Wij vragen dan waar de cliënt hulp voor zoekt en waarom de keuze op De Skuul is gevallen. We leggen kort uit hoe we werken en beantwoorden de vragen van de cliënt.

Daarnaast noteren we een aantal administratieve gegevens

 • BSN
 • Gegevens van de huisarts
 • Zorgverzekering
 • Adresgegevens cliënt
 • Heeft de cliënt medicatie

2. Cliënt krijgt format verwijsbrief opgestuurd om door de verwijzer te laten aanvullen en ondertekenen. Als deze ontvangen is op De Skuul wordt de cliënt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op De Skuul.

3. De Mate (triage instrument) wordt afgenomen en er vindt een kennismakingsgesprek plaats. Daarin vertelt de cliënt meer over zichzelf en zijn of haar hulpvraag en leggen wij uit wie wij zijn en hoe we werken. De cliënt krijgt ook een beeld van de plek waar hij of zij eventueel aan het herstel gaat werken.

4. De volgende dag is er telefonisch contact plaats met de cliënt over de vraag of de Skuul een passende plek is. Als ook de cliënt daarvan overtuigd is worden afspraken gemaakt over een eventuele detox en mogelijke opname datum.

De Skuul heeft zelf geen detox. Afhankelijk van de duur en ernst van de verslaving kan de cliënt ambulant detoxen bij zijn huisarts of een instelling in zijn eigen omgeving, of is er een klinische detox nodig. De cliënt organiseert dat zelf. Ons beleid is om de behandeling op De Skuul aan te laten sluiten op de detox. Ook als de cliënt vanuit een klinische behandelsetting naar De Skuul gaat bieden we in principe een aansluitend traject.

 1. Voor Basis-GGZ loopt de verwijzing via de huisarts, voor gespecialiseerde GGZ in principe ook. De Skuul wil graag dat de cliënt zich zelf ook bij ons aanmeldt, telefonisch of face tot face, dat laatste op afspraak. Wij voeren dan een aanmeldgesprek, waarin onder andere de globale hulpvraag aan de orde komt. Daarnaast noteren we een aantal administratieve gegevens:
  • BSN
  • Gegevens van de huisarts
  • Zorgverzekering
  • Adresgegevens cliënt
  • Heeft de cliënt medicatie
 2. Cliënt krijgt format verwijsbrief opgestuurd om door de huisarts te laten aanvullen en ondertekenen. Als deze ontvangen is op De Skuul wordt de cliënt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek naar keuze op De Skuul, thuis of in een gespreksruimte op een neutrale locatie.
 3. De Mate (triage instrument, inclusief ROM) wordt afgenomen en er vindt een kennismakingsgesprek plaats. Daarin vertelt de cliënt meer over zichzelf en zijn of haar hulpvraag en leggen wij uit wie wij zijn en hoe we werken. Bij Basis-GGZ zal dit in één gesprek gebeuren, bij complexere problematiek in twee aparte gesprekken.
 4. De volgende werkdag is er telefonisch contact met de cliënt over de vraag of De Skuul een behandeling kan bieden die recht doet aan de hulpvraag van de cliënt. Als die vraag ook door de cliënt bevestigend is beantwoord wordt een afspraak gemaakt voor de eerste behandelsessie. Als behandeling door de Skuul ggen goede optie blijkt wordt in samenspraak met cliënt en verwijzer gekeken naar alternatieven.

Deze procedure kan op verschillende manieren gaan. De aanmelding kan via de cliënt, de huisarts, een andere zorginstelling, of het lokale sociaal team bij ons binnen komen. In alle gevallen vragen we de cliënt zelf contact op te nemen. De volgorde van stappen kan in de praktijk variëren.

1. Cliënt meldt zich telefonisch. We inventariseren de problematiek en plannen een afspraak.

2. In een gesprek stellen we via een korte vragenlijst vast of begeleiding vanuit de WMO voldoende is. Als dat het geval is bespreken we met de cliënt hoe de hulp er uit zou moeten zien wat betreft inhoud, frequentie en duur. Als de problematiek complexer blijkt dan vooraf ingeschat schalen we in overleg met de huisarts op naar zorg via de zorgverzekeringswet (ZVW). Bij voorkeur basis-GGZ en indien nodig gespecialiseerde GGZ.

3. Er wordt een aanvraag gedaan bij de gemeente voor een beschikking in het kader van de WMO.

4. Als er een beschikking is kan de begeleiding starten.

Contactformulier